Česky | English

Vlastní a kooperační projekty

Klimatická regionalizace

Geoinformatické modelování klimatické regionalizace bylo založeno na vstupu dat z třicetileté řady měření teplot a srážek na klimatologických stanicích z let 1961 až 1990 a na užití absolutních a korigovaných altimetrických dat. V řešení pomocí přímých měření - průměrných ročních teplot a srážek byly aplikovány běžné statistické postupy. K formování zprostředkujících veličin - trvání období s převládáním teplot a trvání hlavního období sucha byly použity různé modifikace metody součtových řad. Uplatnil se vliv morfometrických charakteristik sklonitosti, expozice, slunečního ozáření, konvexní a konkávní konfigurace reliéfu. Další momenty modelování představují regresní vztahy, v nichž nezávisle proměnnou tvoří absolutní a korigované výšky. Transformace souřadnic přechodem přes elipsoidy, prostorové interpolace přímých i zprostředkujících veličin a homogenizace dat byly uskutečněny s malou prostorovou jednotkou zpracování - 100 x 100 m (ha). Výsledná databázová data lze aplikovat v dalších projektech.

Ukázka výstupu z databáze v podobě mapy ČR s trváním období s převládáním teplot nad 10°C a klimatické regionalizace

klim_teploty-m.gif, 9 kB klimaticka_reg-m.gif, 10 kB

>> zpět na přehled projektů
© Aretin geoinformatics s.r.o. Vyšehradská 2, 128 00 Praha 2 | Tel.: +420 777 590 190 | info@aretin.cz